Musikk i undervisninga før skuleslutt

Eit av høgdepunkta i undervisningsopplegget om musikk er eit spennande oppdrag der elevane kan vere forskarar i kvardagen sin.​ Vi har og utarbeidd ni forsøksark som kan brukast anten som stasjonsundervisning eller som individuelle forsøk. Desse forsøka er utforma for å gi elevane handfast erfaring med lyd og moglegheit til å eksperimentere i klasserommet. Det følgjer med lærarrettleiing med forklåringar til alle forsøka.

​Som ekstraressurs har vi inkludert ein artikkel som utforskar kva musikk som er mest gunstig å jobbe til. Denne kan vere interessant for både lærarar og eldre elevar. Her får du innsikt i korleis musikk kan påverke arbeids- og læringsmiljøet.​

Bruk dei siste dagane før den etterlengta sommarferien til å spele musikk, syngje, lytte til klangar og rytmar. La elevane lære litt om notar og musikkhistorie. Kanskje de kan lage eigne rytmeinstrument som kan brukast på sommaravslutninga? Lær elevane å spele på grasstrå eller lag seljepipe viss de er utandørs. Lag eit rytmeorkester med pinnar eller steinar som blir slått mot kvarandre. Her er det berre å bruke fantasien. ​

Lykke til med innspurten!

Tema frå Nysgjerrigper 2024

I løpet av året planlegg vi å sende ut jamlege nyheitsbrev med inspirasjon til undervisning. Temaa blir:

  • frø (naturfag og geografi)
  • det norske flagget (samfunnsfag og kunst og handverk)
  • korleis påverkar musikk oss (musikk og naturfag)
  • språk (norsk)
  • temaet på Forskingsdagane helse (mat og helse)
  • møt ein forskar: meteorolog (geografi og naturfag) 
Meld deg på nyheitsbrev

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17 juli 2024, 15:35 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.