6: Fortell til andre

Til slutt skal dere presentere forskningsprosjektet og resultatene deres. Lag gjerne en forskningsrapport, men dere kan også formidle forskningen på andre måter.

Vitenskap er et stort samarbeidsprosjekt der alt forskere finner ut, må kunne leses, testes og forskes videre på av andre. Derfor er det viktig at elevene øver seg på å ikke bare fortelle andre hva de har funnet ut, men også hvordan de fant det ut.

Diskuter hvordan dere vil fortelle om forskningen til andre. Hva har dere funnet ut som kan være interessant for andre å vite? Hvem skal dere fortelle til, og hvordan skal dere gjøre det?

Slik kan dere fortelle om forskningen deres til andre:

 • skrive en forskningsrapport
 • lage forskningsplakater
 • arrangere en forskerutstilling
 • lage en liste med råd som dere kan publisere eller henge opp et sted
 • gå rundt i andre klasser og fortelle om det dere har funnet ut
 • ha i lekse å fortelle det til noen hjemme
 • lage podkast
 • lage en video
 • dele i sosiale medier
 • ringe til en avis
 • sende e-post til noen som kan ha nytte av resultatene

Forskningsrapport

Forskere lager forskningsrapporter for å fortelle om prosjektene sine og dokumentere funnene de har gjort. Forskningsrapporten er noe annet og mer grundig enn en presentasjon man holder for å fortelle om forskningen sin. Rapporten skal vise sammenhengen mellom problemstillingen, hypotesene, undersøkelsene dere har gjort, og konklusjonen. Dere skal dokumentere funnene dere gjør, slik at andre lett kan prøve seg på det samme eller forske videre på det dere har gjort så langt. Det er lurt å bruke bilder, tegninger, grafer og tabeller i rapporten. 

Når dere skal skrive en rapport, må dere tenke på at den skal leses av flere enn dere som har vært med på prosjektet. Da er det viktig å beskrive grundig hva dere gjør, slik at den som leser rapporten, kan forstå uten nærmere forklaring. 

Illustrasjon av en mappe som det står Rapport på og med symboler for snapchat, instagram, telefon og internett
Skriv en rapport for å fortelle hva dere har funnet ut og tenk ut måter dere kan spre innholdet på.

Dette bør være med i rapporten

Vi anbefaler å strukturere rapporten etter trinnene i Nysgjerrigpermetoden.

1. Dette lurer vi på

Hva legger dere i problemstillingen, og hvorfor valgte dere akkurat denne? Hva er det ved dette temaet som interesserer dere, og hvorfor synes dere det er viktig å forske på dette?

2. Hvorfor er det slik?

Hvilke hypoteser hadde dere? Hvorfor valgte dere akkurat disse hypotesene? Husk å skrive hypotesene med hele setninger.

3. Legg en plan

Skriv ned hvordan dere planla å teste hver enkelt hypotese. Hvordan tenkte dere da dere planla undersøkelsene? Hva ville dere gjøre, og hvorfor? Hvordan ville dere organisere arbeidet?

4. Hent opplysninger

Beskriv gjennomføringen av undersøkelsene. Hva ble gjort? Gikk alt som planlagt? Få med det som gikk galt også. Hva gjorde dere med opplysningene dere fikk inn? Sørg for å få med resultatene i rapporten. Ta med både spørreskjemaer og svar, tabeller, e-poster og annet som viser hva dere har gjort og funnet.

5. Dette har vi funnet ut

Reflekter over hva dere har funnet ut. Ta først for dere hver enkelt hypotese og skriv og diskuter om resultatene styrker eller svekker den. Husk selvkritikk, kildekritikk og feilkilder – kan dere stole på det dere har funnet ut? Hvordan tolker dere resultatene samlet? Kan dere gi en konklusjon på problemstillingen? Hvordan kan resultatene være nyttige for andre?

6. Fortell til andre

Hva var det dere fant ut som kan være interessant for andre å høre om? Hvem vil dere fortelle om forskningen deres til, og hvordan? Er det noe her som dere eller andre kan forske videre på? Hva fungerte bra i prosjektet, og hva ville dere ha gjort annerledes?

Slik organiserer dere rapportskrivingen

Hvordan dere jobber med rapporten, avhenger av elevenes alder og modenhet, skriveferdigheter og antall elever som har vært med på prosjektet. Alle elevene trenger kanskje ikke å være involvert i rapportskrivingen. Det viktigste er at elevenes arbeid kommer godt fram i rapporten.

Lag en forskningsplakat

En annen vanlig måte å fortelle om forskning på, er å lage plakater og presentere den for andre. En forskningsplakat skal fortelle det viktigste fra prosjektet med tekst, bilder og diagrammer. Forskningsplakaten skal fungere fint sammen med en kort muntlig presentasjon, for eksempel på to–fire minutter.

En forskningsplakat med vinger som kan brettes inn
Illustrasjon: Hvorfor det.no

En plakat som dette, med vinger som kan brettes ut slik at plakaten står på et bord, er standard i forskerutstillinger som "Hvorfor det?". Slike plakater kan dere bestille på Hvorfordet.no.

Forskerutstilling

På en forskerutstilling kan elevene presentere forskningen sin, enten i form av forskningsplakater, powerpointpresentasjoner eller ved å lage en stand. Med opplegget til "Hvorfor det" kan skoler og foreldregrupper arrangere forskerutstillinger. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. april 2024, 00:53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.