Hva er et godt Nysgjerrigper-prosjekt?

Hva er et godt forskningsprosjekt? Dette ser juryen etter når de bedømmer prosjekter i Nysgjerrigper-konkurransen.

Et godt forskningsprosjekt er mer enn spennende resultater. Juryen ser derfor på helheten: Hvor god har forskningsprosessen vært fra problemstilling til konklusjon?

Det viktigste er at elevene faktisk har forsket, enten de har brukt Nysgjerrigpermetoden eller en annen forskningsmetode.

For å vurdere prosjektene, ser juryen på følgende:

1. En forskbar problemstilling 

Har elevene valgt et spørsmål som er forskbart (spørsmål det går an for elevene å forske på) og som de kan gjøre egne undersøkelser til? Med en forskbar problemstilling mener vi at elever aktivt skaper ny kunnskap heller enn å kun reprodusere noe som allerede eksisterer. Her tar juryen hensyn til aldersforskjeller. 

2. Relevante hypoteser

Henger de sammen med problemstillingen? Hjelper hypotesene elevene med å finne svar på problemstillingen? Her tar juryen hensyn til alder og forventet forkunnskap hos elevene.

3. Gjennomtenkte metodevalg og plan for undersøkelser

Elevene har brukt flere ulike undersøkelser og kilder for å finne svar. Dersom de har forsket på noe som det er vanskelig å bidra med egne data til, er det positivt om de har samlet inn og vurdert informasjon fra andre kilder.

4. Etiske vurderinger 

Det er tatt etiske hensyn ved forskning som f. eks. involverer dyr eller mennesker. 

5. Spennende funn

Har elevene oppdaget noe nytt, interessant, overraskende eller viktig? Kanskje har elevene også tenkt på hvordan resultatene kan være nyttige for noen? Her er det viktig å huske på at hypoteser som ikke stemmer også kan være viktige funn. I tillegg teller det positivt hvis elevene har diskutert om resultatene er gyldige og om de har noen feilkilder. 

6. Konklusjon

Prosjektet skal ha en velbegrunnet konklusjon. Konklusjonen er mer enn en oppsummering av hvilke hypoteser som stemte eller ikke. Elevene har løftet blikket og diskutert hva resultatene samlet betyr for svar på problemstilling.

7. En god rapport

Rapporten forklarer arbeidet og prosessen på en tydelig og oversiktlig måte, og gir innblikk i elevenes aktivitet gjennom prosjektet. Forskningen er dokumentert gjennom tabeller, diagrammer, bilder og liknende. 

8. Formidling

Det er positivt om elevene har formidlet forskningen sin til flere, gjerne på en interessant og original måte.

For eksempel: Arrangert forskerutstilling på skolen, kalt inn til møte med beslutningstakere i kommunen eller på skolen, eller laget film som forklarer forskningen på en enkel måte.